orchbox

Význam orchideí a ich rozšírenieSlovo orchidea je mnohým dobre známe. Každý si pod týmto pojmom hneď predstaví krásne voňajúci rôznofarebný kvet, iný ten, ktorý o ich živote vie trochu viac, zase zložitý a dlhý postup ich vývinu od semena až po kvet. Niekto zase exotickosť a nedostupnosť rovníkových oblastí. Ten čo si myslí, že tieto krásne kvitnúce kvety sa nachádzajú len tam sa veľmi mýli. Sú rozšírené na celej zemeguli, okrem oblastí večných snehových a ľadových pustatín a v piesku horúcich púští.


V našich miernych klimatických podmienkach sa s nimi môžeme stretnúť v lesných, lúčnych, mokraďných ale aj psamofytných spoločenstvách od nížin až po alpínsky vegetačný stupeň a na rôznom geologickom podklade. Niekde ich nájdeme stovky ba až tisíce, inde zase už iba niekoľko vymierajúcich jedincov. Ich výskyt je úzko špecializovaný na daný typ biotopu.


Jedným z takých ohrozených biotopov sú rašeliniská, ktoré poskytujú vhodné podmienky mnohým druhom z rodu Dactylorhiza, Gymnadenia, Epipactis atď. Tieto biotopy boli najmä v minulých desaťročiach rekultivované, odvodňované a využívané na poľnohospodárske účely, iné sa zase prestali obhospodarovať. Oba tieto a mnohé ďalšie faktory spôsobili deštrukčné, často ireverzibilné zmeny či už stratou podzemnej vody alebo postupným zarastaním (prirodzenou sukcesiou) danej lokality.


orchbox

Manažment a výskumNa záchranu populácie Orchideacea je predovšetkým nevyhnutné obnoviť pôvodný spôsob obhospodarovania lokalít. Teda každoročne zabezpečiť pokosenie a vyhrabanie lokality. Manažment vegetácie (kosenie, pasenie a výnimočne vypaľovanie) je dôležitý na zachovanie poloprirodzených travinných ekosystémov, pretože:


- odstraňuje rastlinný materiál obsahujúci živiny

- zabraňuje sukcesii

- podporuje konkurenčne slabšie druhy, umožňuje prežiť pomalšie rastúcim trvácim rastlinám a druhom s menšou výškou


Tradičné spôsoby manažmentu, ako kosenie na seno a následné spásanie, umožňujú vytvorenie mimoriadne rozmanitého porastu, no môžu zabrániť kvitnutiu alebo dozretiu semien niektorých druhov, čím znižuje ich schopnosť vytrvať v spoločenstve. V prípade dlhodobého tradičného manažmentu na území treba veľmi starostlivo zvážiť každú zmenu manažmentu.


Na základe dlhoročných skúseností tvrdíme, že len zabezpečovaním pôvodného režimu využívania týchto území vzhľadom k tomu, že sú to prevažne druhotné spoločenstvá sa dajú uchovať tie prírodné hodnoty, ktoré ešte mali v nedávnej minulosti

-----


Vplyv managemetu na druhy z rodu Dactylorhiza v chránenom areáli Medzi Haburkami (pdf, 737 kB)

Fotogaléria


- rastliny


                                                                   

- biotopy